NATHAN ZACH
Israelsk lyriker, oversætter, kritiker og journalist

Judith Winther

Nathan Zach er født 1930 i Berlin og kom med sin familie til Palæstina i 1936. Zach har været en af de centrale og igangsættende skikkelser i israelsk litteratur siden 1950'erne.

Han stod i spidsen for en gruppe digtere, som begyndte at publicere efter statens grundlæggelse i 1948, og som revolutionerede hebraisk poesi i 1950’erne og 1960’erne og ændrede dens kanon.

Zachs artikel Reflektioner over Altermans digtning, 1959, betragtes som det vigtigste oprørsmanifest mod de zionistiske digteres lyriske patos, da dette indeholder et usædvanligt modigt angreb mod Nathan Alterman, der på det tidspunkt blev anset som Israels nationale digter par excellence.

Zachs banebrydende æstetik er sammenfattet i Forskellige Digte, 1960, en bog som stadig øver stor indflydelse inden for israelsk kultur. Selv bliver Zach betragtet som en af de mest veltalende stemmer blandt moderne hebraiske digtere, på linje med Amichai.

Zachs søgen efter et ikke-symbolsk, direkte poetisk sprog var et bevidst brud med traditionen. Han benytter sig af den surrealistiske tradition på original vis, og hans digtning kæmper mod enhver slags falskhed i udtrykket.

Ledet af sit ønske om åbenhed og eksperimenteren, undgår Zach sentimentalitet og ideologiske toner til fordel for nøgne følelser og kortfattede udtryk frie for forfinelse. Han forkaster lyrisk, formaliseret sprog, idet han bruger dagligsprogets ordforråd og en ironisk antiromantisk tone.

Zachs digte indkredser eksistentielle såvel som almenmenneskelige problemer: menneskets skæbne og forholdet mellem dets vilje og universet, tidsparadokset, den moderne virkelighed, der skaber uophørlige krige og følelsesmæssige virvar. Digtene er til stadighed præget af ironisk skarphed og dyb mistænksomhed over for national og litterær fanatisme.

Gennem sit lange liv har han været engageret i grupper til fremme af jødisk-arabisk forståelse. Han har samarbejdet med arabisk-israelske forfattere og har oversat palæstinensiske digte til hebraisk. (På da. findes udv. digte af Zach i I Krigens Skygge, israelsk litteraturantologi, 1982).

Fri for overdreven forfinelse og symbolisme er Zachs digte spontane og direkte, Han har udviklet en typisk mager stil konkret stil et og streng modernisme. Og står Vasco Popa og Octavio Paz nær ved den oprindeige måde han benytter sig af den surrealistiske tradition.

Fra de allerførste digtsamlinger Første Digte, 1955 og Forskellige Digte, 1960, og til den allerseneste Nattergalen bor ikke længere her, 2004, har han reageret vedvarende på livskrisen i Israel, på de uophørlige historiske pres og trængsler i det 20. århundrede.

Hans poesi forholder sig til de store problemer i de 20. årh og til paradoksproblematikken som tiden skaber i den moderne verden. Zach forholder sig til kulturelle og sociale problemer, til det moderne menneskes trængsler, til dets følelser som menneske skabning og i samlingen Min mors død findes biografiske etaljer fra sit liv. Bogen er skrevet både på prosa og poesi, hvor Zach fortæller om sit og sin families personlig liv . Bogen er helt forskellig fra de andre, hvor han konsekvent undgår beskæftigelse med sit eget liv.

Zachs digte er præget af etisk alvor og empati for “den anden”og andethed samtidigt med at han blotlægger livsillusionerne og jagen efter behag.

Til Emneoversigten

Til Forsiden